Regulamin IX Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

karta zgłoszenia filmu do pobrania tutaj

regulamin wersja PDF do pobrania tutaj

1.    IX Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 22-27 września 2024 r., Gala       
Finałowa natomiast odbędzie się 27 września 2024 r. w Kinie Rialto w Poznaniu.
2.    Nazwa Festiwalu odnosi się bezpośrednio do uchwalonej 25 września 2015 r. podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów.
3.    Głównym punktem IX Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest konkurs najlepszych krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne i inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.
4.    Celem Festiwalu jest:
a.    popularyzacja Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów,
b.    propagowanie i rozwój zrównoważonego rozwoju, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility),
c.    wyróżnienie  filmów  promocyjnych  i  reklamowych  o  wysokich  walorach  artystycznych i humanistycznych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji czy regionów,
d.    promocja wzorców i dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby prywatne,
e.    tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju,
f.    wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji,
g.    propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji oraz sprzyjających temu postaw,
h.    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
i.    działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez jednostki społecznie odpowiedzialne,
j.    działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z  podmiotami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią.
5.    Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa (www.ressevera.pl), Współorganizatorem Festiwalu jest firma Lokomotywacja.
6.    Na program Festiwalu składają się:
a.    pokazy konkursowe nadesłanych filmów promocyjnych, reklamowych i dokumentalnych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,
b.    pokazy specjalne,
c.    konferencje i spotkania upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte w niej 17 Celów,
d.    konferencje realizatorów i gości specjalnych oraz spotkania z publicznością,
e.    imprezy towarzyszące.
7.    Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy według następujących kryteriów:
a.    popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),
b.    poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
c.    upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności i pokazywanie ich w praktyce,
d.    propagowanie uniwersalnych wartości,
e.    wysoki poziom realizacji
8.    Warunki zgłoszenia:
a.    filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej i inne),
b.    w przypadku współpracy/wspólnego projektu, o którym opowiada film (np. biznes i NGO), decyzja w której kategorii film zostanie zgłoszony jest po stronie zgłaszającego/ych,
c.    zgłoszenie i udział filmu w konkursie jest bezpłatne,
d.    właściciel do konkursu może zgłosić tylko jeden film,
e.    nie ma znaczenia data powstania filmu,
f.    w warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
- poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Festiwalu www.17celow.pl)
- aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
- w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na IX FFO,
g.    spełnienie następujących warunków technicznych:
- czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
- Format - MP4, AVI, MOV (do wyboru).
h.    w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
i.    zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia  31 sierpnia 2024 roku.
9.    Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 5 września 2024 roku.
10.    Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii filmu na: pokaz konkursowy, pokazy specjalne i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz w serwisach streamingowych (np. YouTube) oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych.
11.    Zgłoszenie filmu do udziału w IX Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Festiwalu.
12.    Sposób kwalifikacji i oceny zgłoszonych filmów konkursowych:
a.    zgłoszone filmy przechodzą dwustopniową kwalifikację,
b.    selekcja I stopnia organizatora polega na formalnym sprawdzeniu poprawności zgłoszenia, czasu trwania filmu, załączonej karty i zgodności z kryteriami pkt.7 niniejszego regulaminu,
c.    lista zakwalifikowanych filmów do oceny przez niezależnych jurorów zostanie opublikowana w terminie do 5 września 2024 roku,
d.    selekcja II stopnia polega na ocenie zakwalifikowanych filmów przez niezależne Jury,
e.    ogłoszenie wyników prac Jury nastąpi podczas Gali Finałowej Festiwalu 27 września 2024 roku.
13.   O wyborze najlepszych filmów decyduje Jury Festiwalu. Skład Jury określa Organizator Festiwalu odrębnie do 5 września 2024 roku.
14.    Nagrody:
a.    ustala się następujące nagrody regulaminowe:
– 1 miejsce – Złota Tarcza,
– 2 miejsce – Srebrna Tarcza,
– 3 miejsce – Brązowa Tarcza,
– nagroda internautów.
b.    nagrody regulaminowe przyznawane są w trzech kategoriach:
– kategoria przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne,
– kategoria organizacje pozarządowe,
–kategoria instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
c.    Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród specjalnych,
d.    w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody ufundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.
15.    Nagroda internautów to nagroda w internetowym głosowaniu na najlepszy film IX edycji Festiwalu.
16.    Organizator Festiwalu gwarantuje 2 miejsca na widowni podczas Gali Festiwalowej dla właścicieli filmów przyjętych do konkursu (dwie osoby z firmy/organizacji/jednostki samorządu terytorialnego). Istnieje możliwość uczestniczenia w Festiwalu większej liczby osób z danej organizacji po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorowi.
17.    Organizator Festiwalu zaprasza do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.
18.    Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne IX Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – kontakt:  fundacja@ressevera.pl.