Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Regulamin III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

Regulamin festiwalu

1.III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się na 18 października 2018 r. w Poznaniu.


2.Nazwa i termin Festiwalu bezpośrednio odnosi się do uchwalonej 25 września 2015 r. podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów.


3.III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych, promocyjnych i reklamowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Jest też przeglądem najlepszych filmów dokumentalnych poświęconych takiemu rozwojowi, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.


4.Celem Festiwalu jest:

a.popularyzacja Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów,

b.propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility),

c.wyróżnienie filmów promocyjnych i reklamowych o wysokich walorach artystycznych i humanistycznych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji czy regionów,

d.promocję wzorców i dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialności biznesu,

e.tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,

f.wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji, a także idei proekologicznego prowadzenia biznesu i jego zrównoważonego rozwoju,

g.propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, a także ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji,

h.upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – kształtowanie postaw społecznikowskich,

i.działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez firmy społecznie odpowiedzialne, j.działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z firmami, władzami oraz organizacjami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią.


5.Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa, www.ressevera.pl.


6.Na program Festiwalu składają się:

a.pokazy konkursowe krótkich filmów promocyjnych i reklamowych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,

b.pokazy filmów dokumentalnych,

c.pokazy specjalne,

d.konferencje i spotkania upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte w niej 17 Celów,

e.konferencje realizatorów i gości specjalnych oraz spotkania z publicznością,

f.imprezy towarzyszące.


7.Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:

a.poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,

b.upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywanie ich w praktyce,

c.popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals)

d.propagowanie uniwersalnych wartości,

e.wysoki poziom artystyczny.


8.Warunki zgłoszenia:

a.filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej),

b.zgłoszenie filmu jest bezpłatne,

c.warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:

−poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Festiwalu www.17celow.pl w zakładce „Warunki zgłoszenia filmu”),

−aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,

−w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na III FFO,

d.w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,

e.czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut,

f.zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do 7 września 2018 r. (piątek),

g.lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 16 września 2018 r.,

h.zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii filmu na: pokaz konkursowy, pokazy specjalne i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,

i.Organizator Festiwalu gwarantuje 2 miejsca na widowni dla właścicieli filmów przyjętych do konkursu (dwie osoby z firmy/organizacji); istnieje możliwość uczestniczenia w Festiwalu większej liczby osób z danej organizacji po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi,

j.zgłoszenie filmu do udziału w III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Festiwalu.


9.Nagrody:

a.ustala się następujące nagrody regulaminowe:

– 1 miejsce – Złota Tarcza

– 2 miejsce – Srebrna Tarcza

– 3 miejsce – Brązowa Tarcza

b.nagrody regulaminowe przyznawane są w dwóch kategoriach:

– kategoria przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne

– kategoria organizacje pozarządowe, osoby prywatne, samorządy i organy administracji publicznej

c.Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród specjalnych,

d.w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody ufundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.


10.O wyborze najlepszych filmów decyduje Jury Festiwalu. Skład Jury określa Organizator Festiwalu odrębnie do dnia 1 września 2018 r.


11.Organizator Festiwalu zaprasza do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.


12.W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Festiwalu.


13.Całością prac programowych, organizacyjnych i technicznych kieruje Organizator Festiwalu – Zarząd Fundacji CSR Res Severa.


14.Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – kontakt: fundacja@ressevera.pl.

Copyright Nazwa.pl