Regulamin VII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

Regulamin VII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

1.    VII  Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się  w dniach 25-30 września 2022 roku w formule
       hybrydowej/Poznaniu.

2.    Nazwa Festiwalu odnosi się bezpośrednio do uchwalonej 25 września 2015 r. podczas Szczytu ONZ
       w Nowym Jorku Agendy 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i zawartych w niej 17 Celów.

3.    Głównym punktem VII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest konkurs najlepszych
     krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit,
     jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne oraz inne podmioty zainteresowane
     zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

4.    Celem Festiwalu jest:
-    popularyzacja Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów,
-    propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności
      społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility),
-    wyróżnienie  filmów  promocyjnych  i  reklamowych  o  wysokich  walorach  artystycznych
      i humanistycznych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji czy regionów,
-    promocja wzorców i dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną
     odpowiedzialnością biznesu przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz
     osoby prywatne;
-    tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń
      odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju,
-    wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności
      społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji,
-    propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska
     naturalnego, ekosystemu, ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji oraz sprzyjających temu
     postaw,
-    upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
     działania wspomagające rozwój demokracji,
-   działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji
     zatrudnienia przez jednostki społecznie odpowiedzialne,
-    działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z  podmiotami zajmującymi się
     zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią.

5.    Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa (www.ressevera.pl).

6.    Na program Festiwalu składają się:

a.    pokazy konkursowe nadesłanych filmów promocyjnych, reklamowych i dokumentalnych związanych ze zrównoważonym
       rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,
b.    pokazy specjalne,
c.    konferencje, warsztaty, szkolenia i spotkania upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz
       zawarte w niej 17 Celów,
d.    konferencje realizatorów i gości specjalnych oraz spotkania z publicznością,
e.    imprezy towarzyszące.

7.    Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy według następujących kryteriów:

a.    poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
b.    upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności i pokazywanie ich w praktyce,
c.    popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),
d.    propagowanie uniwersalnych wartości,
e.    wysoki poziom realizacji.

8.    Warunki zgłoszenia:

a.    filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej),
b.    zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
c.    warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości
       zawierającej:
-      poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania na
        stronie www Festiwalu www.17celow.pl,
-       aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
-     w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na VII FFO,
d.    spełnienie następujących warunków technicznych:
-    czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
-    Format - MP4, AVI, MOV (do wyboru).
e.    w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać
       uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
f.    zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
g.    lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.plw
       terminie do 5 września 2022 roku.
h.    zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii filmu na: pokaz konkursowy, pokazy specjalne i repliki Festiwalu, fragmentów
       filmu w transmisjach telewizyjnych oraz w serwisach streamingowych (np. YouTube) oraz materiałów promocyjnych do publikacji
       festiwalowych,
i.    Organizator Festiwalu gwarantuje 2 miejsca na widowni Gali Finałowej dla właścicieli filmów przyjętych do konkursu (dwie osoby  z firmy/organizacji/jednostki samorządu terytorialnego).
j.    Istnieje możliwość uczestniczenia w Festiwalu większej liczby osób z danej organizacji po wcześniejszym zgłoszeniu
       Organizatorowi.
k.    zgłoszenie filmu do udziału w VII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu
       Festiwalu.

9. Nagrody:

a.  ustala się następujące nagrody regulaminowe:
– 1 miejsce – Złota Tarcza
– 2 miejsce – Srebrna Tarcza
– 3 miejsce – Brązowa Tarcza

b.  nagrody regulaminowe przyznawane są w trzech kategoriach:
– kategoria przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne,
– kategoria organizacje pozarządowe,
 –kategoria jednostki samorządu terytorialnego.

c.  Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród specjalnych,

d.  w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody ufundowane
     przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.

10.    O wyborze najlepszych filmów decyduje Jury Festiwalu. Skład Jury określa Organizator Festiwalu
       odrębnie do 5 września 2022 roku.

11. Organizator Festiwalu zaprasza do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne
        i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie
        i realizację Festiwalu.

12.    W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Festiwalu.

13.    Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne VII Festiwalu Filmów
         Odpowiedzialnych „17 Celów” – kontakt:  fundacja@ressevera.pl.