Regulamin IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

1. IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się 28 września 2019 r. w Poznaniu.

2. Nazwa i termin Festiwalu bezpośrednio odnosi się do uchwalonej 25 września 2015 r. podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych
w niej 17 Celów.

3. IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych, promocyjnych i reklamowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Jest też przeglądem najlepszych filmów dokumentalnych poświęconych takiemu rozwojowi, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.

4. Celem Festiwalu jest:
a. popularyzacja Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów,
b. propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility),
c. wyróżnienie filmów promocyjnych i reklamowych o wysokich walorach artystycznych
i humanistycznych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji czy regionów,
d. promocję wzorców i dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu,
e. tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
f. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji, a także idei proekologicznego prowadzenia biznesu i jego zrównoważonego rozwoju,
g. propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, a także ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji,
h. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – kształtowanie postaw społecznikowskich,
i. działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez firmy społecznie odpowiedzialne,
j. działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z firmami, władzami oraz organizacjami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią.

5.Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa, www.ressevera.pl.

6.Na program Festiwalu składają się:
a. pokazy konkursowe krótkich filmów promocyjnych i reklamowych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,
b. pokazy filmów dokumentalnych,
c. pokazy specjalne,
d. konferencje i spotkania upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte w niej 17 Celów,
e. konferencje realizatorów i gości specjalnych oraz spotkania z publicznością,
f. imprezy towarzyszące.

7.Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:
a. poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
b. upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywanie ich w praktyce,
c. popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),
d. propagowanie uniwersalnych wartości,
e.wysoki poziom artystyczny.

8.Warunki zgłoszenia:
a. filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej),
b. zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
c. warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
−poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Festiwalu www.17celow.pl w zakładce „Zgłoszenie filmu - 2019”),
−aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
−w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na IV FFO,
d.w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
e.czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut,
f.zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do 2 września 2019 r. (poniedziałek),
g.lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 13 września 2019 r.,
h.zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii filmu na: pokaz konkursowy, pokazy specjalne
i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
i.Organizator Festiwalu gwarantuje 2 miejsca na widowni dla właścicieli filmów przyjętych do konkursu (dwie osoby z firmy/organizacji); istnieje możliwość uczestniczenia w Festiwalu większej liczby osób z danej organizacji po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi,
j.zgłoszenie filmu do udziału w IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Festiwalu.

9.Nagrody:
a.ustala się następujące nagrody regulaminowe:
– 1 miejsce – Złota Tarcza
– 2 miejsce – Srebrna Tarcza
– 3 miejsce – Brązowa Tarcza
b.nagrody regulaminowe przyznawane są w dwóch kategoriach:
– kategoria przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne
– kategoria organizacje pozarządowe, osoby prywatne, samorządy i organy administracji publicznej
c.Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród specjalnych,
d.w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody ufundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.

10. O wyborze najlepszych filmów decyduje Jury Festiwalu. Skład Jury określa Organizator Festiwalu odrębnie do dnia 6 września 2019 r.

11. Organizator Festiwalu zaprasza do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne
i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.

12. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Festiwalu.

13. Całością prac programowych, organizacyjnych i technicznych kieruje Organizator Festiwalu – Zarząd Fundacji CSR Res Severa.

14.Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – kontakt: fundacja@ressevera.pl.

 

Pobierz regulamin PDF