Regulamin VIII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

karta zgłoszenia filmu do pobrania tutaj

regulamin wersja PDF do pobrania tutaj

 1. VIII Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 24-29 września 2023 r., Gala Finałowa natomiast odbędzie się 29 września 2023 r. w Kinie Rialto w Poznaniu.
 2. Nazwa Festiwalu odnosi się bezpośrednio do uchwalonej 25 września 2015 r. podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów.
 3. Głównym punktem VIII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest konkurs najlepszych krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne i inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.
 4. Celem Festiwalu jest:
  a.    popularyzacja Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów,
  b.    propagowanie i rozwój zrównoważonego rozwoju, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw 
         odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility),
  c.    wyróżnienie  filmów  promocyjnych  i  reklamowych  o  wysokich  walorach  artystycznych
         i humanistycznych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji czy regionów,
  d.    promocja wzorców i dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną
         odpowiedzialnością biznesu przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby prywatne,
  e.    tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń odpowiedzialności  
         społecznej i zrównoważonego rozwoju,
  f.    wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań
        proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji,
  g.    propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu,
         ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji oraz sprzyjających temu postaw,
  h.    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój
         demokracji,
  i.    działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez jednostki społecznie
        odpowiedzialne,
  j.    działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z  podmiotami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii
         Europejskiej i poza nią.
 5.  Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa (www.ressevera.pl). Współorganizatorem Festiwalu jest firma
   Lokomotywacja (http://lokomotywacja.pl/).
 6. Na program Festiwalu składają się:
  a.    pokazy konkursowe nadesłanych filmów promocyjnych, reklamowych i dokumentalnych związanych ze zrównoważonym
         rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  b.    pokazy specjalne,
  c.    konferencje i spotkania upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte
        w niej 17 Celów,
  d.    konferencje realizatorów i gości specjalnych oraz spotkania z publicznością,
  e.    imprezy towarzyszące.
 7. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy według następujących kryteriów:
  a.    popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),
  b.    poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  c.    upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności i pokazywanie ich w praktyce,
  d.    propagowanie uniwersalnych wartości,
  e.    wysoki poziom realizacji.
 8. Warunki zgłoszenia:
  a.    filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej i inne),
  b.    w przypadku współpracy/wspólnego projektu, o którym opowiada film (np. biznes i NGO), decyzja w której kategorii film
         zostanie zgłoszony jest po stronie zgłaszającego/ych,
  c.    zgłoszenie i udział filmu w konkursie jest bezpłatne,
  d.    właściciel do konkursu może zgłosić tylko jeden film,
  e.    nie ma znaczenia data powstania filmu,
  f.    w warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl 
        
  wiadomości zawierającej:
         -  poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania tutaj)
         -  aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
         - w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na VIII FFO,
  g.    spełnienie następujących warunków technicznych:
         - czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
         - Format - MP4, AVI, MOV (do wyboru).
  h.    w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać
         uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
  i.    zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do dnia  31 sierpnia 2023 roku.
 9. Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 5 września 2023 roku.
 10. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii filmu na: pokaz konkursowy, pokazy specjalne i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz w serwisach streamingowych (np. YouTube) oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych.
 11. Zgłoszenie filmu do udziału w VIII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Festiwalu.
 12. Sposób kwalifikacji i oceny zgłoszonych filmów konkursowych:
  a.    zgłoszone filmy przechodzą dwustopniową kwalifikację,
  b.    selekcja I stopnia organizatora polega na formalnym sprawdzeniu poprawności zgłoszenia, czasu trwania filmu, załączonej
         karty i zgodności z kryteriami pkt.7 niniejszego regulaminu,
  c.    lista zakwalifikowanych filmów do oceny przez niezależnych jurorów zostanie opublikowana w terminie do 5 września 2023
         roku,
  d.    selekcja II stopnia polega na ocenie zakwalifikowanych filmów przez niezależne Jury,
  e.    ogłoszenie wyników prac Jury nastąpi podczas Gali Finałowej Festiwalu 29 września 2023 roku.
 13. O wyborze najlepszych filmów decyduje Jury Festiwalu. Skład Jury określa Organizator Festiwalu odrębnie do 5 września 2023 roku.
 14. Nagrody:
  a.    ustala się następujące nagrody regulaminowe:
  – 1 miejsce – Złota Tarcza,
  – 2 miejsce – Srebrna Tarcza,
  – 3 miejsce – Brązowa Tarcza.
  b.    nagrody regulaminowe przyznawane są w trzech kategoriach:
  – kategoria przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne,
  – kategoria organizacje pozarządowe,
  – kategoria instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
  c.    Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród specjalnych,
  d.    w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody ufundowane przez osoby prywatne, organizacje
         i instytucje.
 15. Organizator Festiwalu gwarantuje 2 miejsca na widowni podczas Gali Festiwalowej dla właścicieli filmów przyjętych do konkursu (dwie osoby z firmy/organizacji/jednostki samorządu terytorialnego). Istnieje możliwość uczestniczenia w Festiwalu większej liczby osób z danej organizacji po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorowi.
 16. Organizator Festiwalu zaprasza do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne
  i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.
 17. Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne VIII Festiwalu Filmów
  Odpowiedzialnych „17 Celów” – kontakt:  fundacja@ressevera.pl.